ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอุดมวิทยากร สังกัดเทศบาลเมืองหลังสวนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยมติสภาเทศบาลเมืองหลังสวน มีนายอวยชัย วรดิลก ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนประกอบกับคณะกรรมการมูลนิธิอุดมวิทยากร คณะกรรมการวัดโตนด และประชาชนบางยี่โร ต้องการรื้อฟื้นโรงเรียนอุดมวิทยากรเดิมในอดีตขึ้นมาใหม่ จึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา ในเนื้อที่จำนวน 9 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา โดยเช่าที่ดินของวัดโตนด ตามมติเถรสมาคม ครั้งที่ 1/2551 สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2554 โดยย้ายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากรมาเรียน ต่อมาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองหลังสวนในด้านการศึกษา

           โรงเรียนอุดมวิทยากรได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเดิมเป็นงบประมาณของโรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ดังนี้

           ปี พ.ศ. 2551 ได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 5,670,000 บาท (ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลเมืองหลังสวนในการก่อสร้างส้วม แบบ สน.ศท.ส 10 จำนวน 1 หลัง และอาคารเรียนแบบ สน.ศท.4/12 สร้างเมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2551 ใช้งบประมาณ 13,195,000 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

           ปี พ.ศ. 2559 อาคารเรียนแบบ สน.ศท.4/12 สร้างเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ใช้งบประมาณ 10,328,000 บาท (สิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

           ปี พ.ศ. 2554 นางวันเพ็ญ จันทรชิต รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร มาทำการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอุดมวิทยากร

           ปี พ.ศ. 2556 นางลักษมี ชุมภูธร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์ เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเทศบาลเมืองหลังสวนรับโอน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอุดมวิทยากร

           ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน นางดวงแข อักษรานุชาติ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา