วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ผู้เรียนมีคุณภาพ โรงเรียนได้มาตรฐาน มุ่งการศึกษาตลอดชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่อาเซียน