พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาคุณภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากร
3. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการ ตามโครงสร้างสถานศึกษา มีคุณภาพได้      มาตรฐาน
4. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
6. บริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
7. จัดการเรียนการสอนที่มีหลากหลายโปรแกรมตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน มุ่งสู่ความเป็น      เลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
8. จัดการฝึกอบรมตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น มุ่งสู่ความเป็นเลิศ          ตามอัจฉริยภาพของแต่ละคน จนสามารถนำทรัพยากร หรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบอาชีพได้
9. จัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น มุ่งสู่ความเป็นเลิศ        ตามอัจฉริยภาพของแต่ละคน จนสามารถนำทรัพยากร หรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบอาชีพได้
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้าน
    เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
3. พัฒนา คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
4. ขยายโอกาสทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการ อย่างมีคุณภาพ
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจ ตามหลัก 
    ธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้อง        ถิ่นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management      System (SBM)