คณะผู้บริหาร

นางดวงแข อักษรานุชาต
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร