กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภาวดี เฝือชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย