กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเอื้องฟ้า ธีรเมธโยธิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์