กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพัชรชารัฏฐิ์ ปักขิพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายรณชัย จ่าแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1