กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดวงแข อักษรานุชาต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจอมขวัญ ขาวสุวรรณ