กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจตุวัฒน์ เกื้อปัญญา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ