กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพงศ์ทิพย์ คุ้มวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ