กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนิภาวรรณ รัชกาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจีรวรรณ บุญกวย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2