กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนงเยาว์ นาคประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันทรา ธรรมนารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1